Alg. Voorwaarden

                          For English go down
Algemene Voorwaarden voor Arrangementen van Zeilschool Nieuwkoop 
Voor de officiële afhandeling van afspraken moeten we vragen of je onderstaande punten onderschrijft.  
 • Een zeilweek kan doorgaan met minimaal 6 aanmeldingen.
 • Na het boeken ontvang je van ons een bevestigingsmail. De boeking is officieel rond op het moment dat de genoemde email bevestigd teruggestuurd is en de aanbetaling gedaan is.
 • De aanbetaling welke genoemd wordt in de mail ontvangen we graag binnen 2 weken na datum van aanmelding. Het resterende bedrag dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de zeilweek voldaan te zijn.
 • Als je onverhoopt annuleert zitten daar kosten aan verbonden. Als je uiterlijk 4 weken voor aanvang van de week annuleert zijn die kosten echter beperkt en bedragen 25%. De rest van het al betaalde bedrag storten we dan binnen 14 dagen terug op dezelfde rekening als waar het van betaald is.
 • Annuleer je echter binnen 4 weken voor aanvang van de week (of annuleer je helemaal niet maar kom je niet opdagen) dan ben je het gehele bedrag gewoon verschuldigd. Wij hebben immers plaats op die datum vrijgehouden en kunnen die op zo’n korte termijn waarschijnlijk niet meer opvullen.
 • In een uiterste situatie waar niet tijdig betaald wordt behouden we ons het recht voor om je boeking eenzijdig te annuleren. Normaliter sturen wij je echter een of meerdere herinneringen voordat we hiertoe over gaan. Bij een last-minute boeking kan het echter wel eens voorkomen dat we hier vanaf zien als de betaling uitblijft en we je niet telefonisch kunnen bereiken. Als wij de boeking eenzijdig annuleren omdat er niet op tijd betaald wordt blijft wel gewoon de verplichting bestaan om te betalen.
 • Als wij de boeking om een andere reden onverhoopt moeten annuleren krijg je natuurlijk per ommegaande je geld terug. Het komt gelukkig haast niet voor.
 • Als we niet het water op kunnen vanwege het weer of andere onvoorziene omstandigheden bieden wij de mogelijkheid aan om op een andere dag de zeilessen in te halen. Hiermee ontstaat echter geen recht op restitutie van de betaalde som.
 • Je persoonsgegevens worden door ons alleen gebruikt voor onze eigen organisatie en promotie. Wij zullen de gegevens nooit aan derden geven, behalve als dat nodig is voor onze eigen organisatie. We behouden ons het recht om foto’s en overig beeldmateriaal die zijn gemaakt tijdens de zeilweken te gebruiken voor promotionele doeleinde zoals bijvoorbeeld onze website en/of reclamefolders, tenzij daarover vooraf schriftelijk bezwaar tegen is ingediend.
 • Natuurlijk streeft Zeilschool Nieuwkoop er naar alles zo veilig mogelijk aan te bieden. Toch neemt iedereen deel voor eigen rekening en risico.
 • Als binnen een zeilweek gebruik gemaakt wordt van materialen die eigendom zijn van de deelnemer zijn zowel Zeilschool Nieuwkoop als haar medewerkers in geen geval aansprakelijk bij schade, vermissing, diefstal hiervan.
 • Zeilschool Nieuwkoop is niet aansprakelijk in geval van verlies, beschadiging of diefstal aan persoonlijke bezittingen van de deelnemer en andere deelnemers.
 • Zeilschool Nieuwkoop spant zich in om alle dieetwensen na te volgen, is echter niet aansprakelijk voor gevolgen van een bepaald dieet of medicijngebruik.
 • Als deelnemer dien je zelf verzekerd te zijn voor door jou veroorzaakte schade jegens  Zeilschool Nieuwkoop of derden.
 • Voor zeillessen dien je minimaal je zwemdiploma A te hebben behaald om deel te kunnen nemen.
 • We verwachten dat je je sociaal kunt gedragen in een groep en je gedrag aanpast aan het lesklimaat.
 • We gaan ervan uit dat je je gedraagt conform de veiligheidsinstructies, de reglementen, aanwijzingen, en voorschriften die zijn of worden gegeven door ons of personen/organisaties die bij de uitvoering van het arrangement zijn betrokken.
 • Verder zijn we blij met je inschrijving en zullen we er alles aan doen om een fantastische week te hebben met elkaar.
   

  Terms & Conditions:

  • Terms of Sailing for Zeilschool Nieuwkoop
  • We must ask for the official handling of appointments to agree with the following points.
  • A sailingweek can take place with at least six children.
  • After booking you will receive a confirmation email. The booking is officially at the moment that the email was returned and confirmed the deposit is made.
  • The deposit which is called in the mail, we would like to receive within two weeks from the date of notification. The remaining amount must be paid no later than two weeks before the sailing week.
  • If you accidentally cancel there is a charge. If you cancel 4 weeks before the start of the sailingweek that reduces costs and amount to 25%. The rest of the amount already paid we’ll credit back to the same account within 14 days as from which it was paid.
  • However cancel you within 4 weeks before the start of the week (or if you don’t cancel but you don’t show up) then you’re just pay the whole amount. After all, we have kept a place at that date and which probably can not fill up on such short notice.
  • In an extreme situation which is not paid on time we reserve the right to cancel your booking unilaterally. Normally, however, we send one or more memories before doing so. In a last minute booking can however sometimes happen that we see from here if the payment is not made, and we can not reach by telephone. If we unilaterally cancel the booking because it is not paid on time as usual, the obligation existed to pay.
  • If we have to unexpectedly cancel the booking for any other reason of course you get the money back immediately.
  • If we can’t go on the water, because of weather or other unforeseen circumstances, we offer a replacement solution (catch up on other days). However, this will be no right to a refund of the paid sum.
  • Your personal information will only be used by us for our own organization and promotion. We will never give third parties the information, except as necessary for our own organization. We reserve the right to photos and other images that are created using tijdensde sailing weeks for promotional purposes such as our website and / or advertisements, unless prior written objection on the matter is filed against.
  • Ofcourse aims Sailing Nieuwkoop at it all as safe as possible. But everyone takes part on their own account and risk.
  • If in a sailing week use is made of materials that are owned by the participant as well as Sailing Nieuwkoop its employees in no way liable for damage, loss, theft thereof.
  • Sailing Nieuwkoop is not liable in case of loss, damage or theft of personal belongings of the Participant and other participants.
  • Sailing Nieuwkoop endeavors to follow all dietary requirements, however, is not liable for the consequences of a particular diet or medication.
  • As a participant you need to be confident for by you against damage caused Sailing Nieuwkoop or third parties.
  • for sailing lessons you must have obtained at least your swimming certificate to participate.
  • We expect you to behave in a social group and your behavior adjusts to the lesklimaat.
  • We expect you to behave in accordance with the safety instructions, regulations, instructions and rules or given by us or persons / organizations involved in the implementation of the arrangement.
  • We welcome your registration and we will do everything to have a great week together.
Zeilschool Nieuwkoop 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.